15. Yılımızı Kutluyoruz

TR Uzantıları için Gerekli Belge ve Dökümanlar

TR Uzantılı Domainlerin alınması aşamasında istenen belgeler

TR Uzantıları için Gerekli Belge ve Dökümanlar

TR Uzantıları için Gerekli Belge ve Dökümanlar

.com.tr alan adı

1- Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, yandaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi iletilmelidir.
Vergi levhası nic.tr tarafından kabul edilmemektedir. Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi".
(Son 1 yıla ait olmalıdır.) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı.
(Son 5 yıla ait olmalıdır.) Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da Marka Başvuru Belgesi", "Marka Sahibine ait Kimlik".
com.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
2- Ad-soyad.com.tr için kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisinin iletilmesi gerekmektedir.
3- İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı
4- Vakıf, dernek ya da odalar için "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu"
5- Otel ve tatil köyleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"
5- Otel ve tatil köyleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"
6- Seyahat acenteleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi"
7- Dershaneler için Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi"
8- Televizyon programları için Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
9- Film adları için Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
10- Sanatçılar için Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
11- Özel hastaneler için Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
12- İrtibat büroları için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
13- Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için Başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
14- Radyo ve televizyonlar için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
15- Dergi ve gazeteler için Derginin/gazetenin aslı ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi"
16- Süresiz yayınlar için Yayının aslı
17- İlaç isimleri için "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"
18- Çiftlikler için Bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
19- Gemiler için "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
20- Fuarlar için Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
21- Özel numaralar için Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

.org.tr alan adı

org.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvuruları için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir. Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumlar için ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

.net.tr alan adı

net.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte) verilmelidir. İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

.gov.tr alan adı

gov.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesi ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.bel.tr alan adı

bel.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.av.tr alan adı

".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.

av.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler

".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

.dr.tr alan adı

dr.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler ".dr.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

.k12.tr alan adı

k12.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise İlköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu')nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir. Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.edu.tr alan adı

edu.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesi ya da 'Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.kep.tr alan adı

kep.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.

Aşağıdaki alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

biz.tr

Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak gerçek ve tüzel kişiliklerin kullanımlarına yönelik alt alan adıdır.

info.tr

Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak gerçek ve tüzel kişiliklerin kullanımlarına yönelik alt alan adıdır.

tv.tr

TV sektöründeki özel ve tüzel kişiler ile uluslararası program sahipleri için kullanılan alt alan adı.

gen.tr

Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve "ilk gelen alır" ve "alan adı - kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz" ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adlarıdır.

web.tr

Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve "ilk gelen alır" ve "alan adı - kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz" ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adlarıdır. Aşağıdaki alan adları için, Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

tel.tr

Türkiye'de yaşayan kişiler ile faaliyet gösteren kuruluşların, Türkiye'de kullandıkları her türlü telefon numarası ile bağlantılı olarak tahsis edilen alt alan adıdır.

name.tr

T.C. vatandaşları ile Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişiler tarafından alınabilen alt alan adıdır.

bbs.tr

BBS(Bulletin Board System) hizmeti veren kurumlar ve oluşumlar için kullanılan alt alan adıdır.

TR Uzantıları için Gerekli Belge ve Dökümanlar

İlginizi Çekebilir

İş Yönetimi Yazılımları Sunumları

İş Yönetimi Yazılımları Sunumları

İş Yönetimi Yazılımları ve Kobilerde Yazılım Kullanımlarının Arttırılmasına Yönelik Sunum Çalışmaları...

Devamını Oku
TR Uzantıları için Gerekli Belge ve Dökümanlar

TR Uzantıları için Gerekli Belge ve Dökümanlar

TR Uzantılı Domainlerin alınması aşamasında istenen belgeler...

Devamını Oku
Outlook'a POP3 E-Posta Kurulumu

Outlook'a POP3 E-Posta Kurulumu

Microsoft Outlook Mail programı kullanarak e-posta hesaplarınızı kolayca yönetebilirsiniz....

Devamını Oku
iPhone ve iPad Kapalı Uyarısı ve Çözümü

iPhone ve iPad Kapalı Uyarısı ve Çözümü

iPhone veya iPad cihazlarınızda kapalı uyarısı alıyorsanız uygulayacağınız yollar listelenmiştir. Kolay ve pratik bir şekilde çözebilirsiniz....

Devamını Oku

© 2020 Fiberçözüm Yazılım Teknojileri San. Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.